Stanovy Libín-S Prachatice, z.s.

Název sdružení: Libín-S Prachatice, z.s.

Sídlo: Černohorská 605, 38301 Prachatice

Cíl jeho činnosti: Provozování hudební a taneční činnosti v oblasti folkloru

Orgány, způsob ustanovení, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem Libín-S Prachatice, z.s.:

Orgány sdružení jsou
– shromáždění členů
– výkonný výbor (dále jen výbor)
– předseda
– kontrolor

Shromáždění členů zvolí veřejnou volbou výbor (funkcionáře oprávněné jednat jménem Libín-S Prachatice) a kontrolora. Shromáždění členů má právo odvolávat funkcionáře sdružení.

Výbor zvolí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu Libín-S Prachatice.

Předseda pověří ostatní členy výboru dalšími nutnými funkcemi pro činnost Libín-S Prachatice. Předseda má podpisové právo. V případě nepřítomnosti předsedy přebírají podpisové právo po dohodě výboru další členové výboru.

Hospodaření:

Zdroj příjmů:
1) Příspěvky členů
2) Příjmy z činnosti
3) Dary od sponzorů

Způsob jejich využití:
1) Opravy a doplňky krojů
2) Nákup spotřebního materiálu k nástrojům
3) Cestovné
4) Režijní náklady
5) Propagace

Členství:

Vznik členství:
Pravidelnou dobrovolnou prací v souboru Libín-S Prachatice

Zánik členství:
1) Ukončením členství podáním písemné žádosti člena doručené do rukou předsedy, případně ukončením pravidelné dobrovolné práce v souboru Libín-S Prachatice v taneční nebo hudební složce
2) Vyloučením za závažné porušení stanov
3) Zánikem členství nevznikají právní nároky na podíl na majetku sdružení Libín-S Prachatice

Práva členů
1) Každý člen má právo účastnit se shromáždění
2) Člen má právo volební
3) Člen má právo dávat připomínky a návrhy k práci výboru a k činnosti sdružení

Povinnosti členů
1) Platit pravidelně příspěvky na činnost sdružení
2) Dodržovat podmínky smluv uzavřených výborem sdružení
3) V případě zvolení funkcionářem sdružení vykonávat svědomitě přijatou funkci.

Přijato na shromáždění členů 12.12.2014