Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Občané České republiky mohou vstupovat na území Makedonské republiky s platným cestovním pasem. Na základě jednostranného rozhodnutí makedonských úřadů mohou vstupovat občané ČR a dalších zemí EU na území Makedonské republiky i na základě předložení platného občanského průkazu, který je uznáván jako cestovní doklad. V případě cestování na občanský průkaz je cizinec na hraničním přechodu zpravidla vyzván k vyplnění formuláře – průvodky, kterou orgán provádějící hraniční kontrolu opatří vstupním razítkem. Tento formulář je třeba mít při sobě po celou dobu pobytu a předložit ho hraniční kontrole při opuštění území Makedonské republiky.

Nezletilí do 18 let věku vstupující na území Makedonské republiky bez doprovodu rodičů či zákonného zástupce musí na požádání pohraničních orgánů země předložit písemný souhlas obou rodičů (zákonného zástupce) s cestou nezletilého. Cestují-li pouze s jedním z nich, může být vyžadován souhlas druhého rodiče. Podpis rodiče musí být ověřen příslušným orgánem země, z níž cizinec pochází (která vystavila jeho cestovní doklad), nebo diplomaticko konzulárním zastoupením Makedonské republiky v této zemi.

COVID-19 – aktuální podmínky cestování do Severní Makedonie a návratu do ČR

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19. Severní Makedonie je zařazená na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

VSTUP NA ÚZEMÍ SEVERNÍ MAKEDONIE:

Dne 1. 9. 2021 byla  zavedena povinnost pro makedonské a cizí občany starší 18 let při vstupu a výjezdu do/ze Severní Makedonie předložit jedno z níže uvedených potvrzení:

  1. potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (potvrzení/certifikát o očkování – minimálně první dávky;
  2. potvrzení/certifikát o prodělané nemoci COVID-19 platný 45 dnů ode dne uzdravení;
  3. PCR test platný 72 hodin nebo antigenní test platný 48 hodin.

Makedonci, kteří nebudou moci předložit uvedené potvrzení, se musí podrobit 7 denní samoizolaci. Cizím občanům, tranzitujícím přes Severní Makedonii, bude umožněn tento tranzit maximálně po dobu 5 hodin a to za předpokladu, že podepíší místopřísežné prohlášení při vstupu do země. Při výjezdu ze Severní Makedonie pak toto prohlášení předají hraniční kontrole. V prohlášení vyplníte pouze jméno, příjmení a datum narození.

NEDOPORUČUJEME těchto 5 h času na tranzit překračovat. Vláda sice nespecifikovala, co by se mohlo cizinci, který toto opatření nedodrží, stát, nicméně lze očekávat vysoké pokuty, či zadržení na hranicích při výjezdu.


OČKOVANÉ OSOBY

Vstup do země je pro očkované osoby umožněn za předpokladu, že předloží platné potvrzení o plném očkování (ideálně v tištěné podobě). Ode dne 1. října 2021 je povinné předložit průkaz o plném očkování při vstupu do vnitřních a venkovních prostor: nákupních center, restaurací, barů, nočních klubů, hotelů a jiných objektů, které pořádají oslavy, svatby, školení, semináře, kulturní nebo sportovní akce. Kapacita objektů je omezena na polovinu. Toto opatření se týká osob starších 18 let.

Platí povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa ve vnitřních prostorách výše uvedených objektů, ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích a pokud možno dodržovat 2 m rozestupy.


TESTOVANÉ OSOBY

Vstup do země je umožněn pro neočkované osoby starší 18 let s podmínkou předložit výsledek negativního PCR testu ne staršího než 72 hodin nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin. Bez očkování či potvrzení o prodělaném COVIDu však není možné navštěvovat hotely, restaurace, bary ani nákupní centra.


OSOBY S PRODĚLANÝM  COVIDEM

Vstup do země je umožněn pro osoby s prodělaným COVIDem s podmínkou předložit potvrzení o prodělaném COVIDu ne starší než 45 dnů ode dne uzdravení. Je možné navštěvovat hotely, restaurace, bary a nákupní centra s předložením potvrzení o prodělaném COVIDu.


DĚTI

Děti starší 6 let mají povinnost nosit ochranné roušky ve vnitřních prostorách.


PŘIJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Severní Makedonie nevyžaduje vyplnění příjezdového formuláře v případě vstupu na území.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Organizace akcí, svateb a oslav v uzavřených prostorách je možné s maximálním využitím 50% kapacity a hosté musí prokázat potvrzením o bezinfekčnosti (potvrzení/certifikát o očkování – stačí jen první dávka; nebo potvrzení/certifikát o prodělané nemoci COVID-19).


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud pociťujete symptomy charakteristické pro COVID-19, nedoporučuje se osobní návštěva lékařského zařízení, ale zavolat na uvedená telefonní čísla obvodních center Institutu veřejného zdravotnictví:

  • Bitola: 071261330, Veles: 071219278, Gevgelie: 078545444, Kočani: 071373913, Kumanovo: 070215851, Ochrid: 070723029, Prilep: 076475747, Skopje: 071289614 nebo 078387194, Strumica: 072235543, Tetovo: 075240464, Gostivar: 076365161, Štip: 078365613, Služba Haló doktoři: 02/15123.

Informujeme občany o možnostech cestování do Severní Makedonie a do České republiky.

29.06.2021 / 12:35 | Aktualizováno: 13.07.2021 / 15:31

1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:
Tranzit a vstup do Severní Makedonie je umožněn bez jakýchkoliv omezení.

2. DOPRAVA:
Mezinárodní letiště ve Skopji i letiště Sv. Apoštola Pavla v Ochridu jsou otevřená, ale lety jsou stálé omezené.
Veřejná doprava a taxi v Severní Makedonii funguje neomezeně.

3. OPATŘENÍ:
Od 1. 6. 2021 byla zrušena povinnost nosit ochranné roušky na otevřených prostorech a v případě větší skupiny lidí. Zůstává povinnost nosit roušky v zavřených prostorech, ve veřejné dopravě, v taxi vozidlech, atd.
Je zavedená povinnost pro všechny občany nosit ochranné roušky přes nos a ústa ve veřejných budovách a v dopravních prostředcích a dodržovat 2 m rozestupy.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:
Sledujte karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Severní Makedonie na webových stránkách vláda.mk.
V případě nouze či karantény kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Skopji: Jak nás najdete | Velvyslanectví České republiky ve Skopji (mzv.cz)

5. NÁVRAT DO ČR
Dle stupnice doporučení nebo varování MZV ČR pro cesty do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19, Severní Makedonie spadá do kategorie země s nízkým rizikem nákazy. Prolink: Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19 | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Cestující musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, tj. písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu a který není starší než 48 hodin od data provedení,

b) RT-PCR test, tj. písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení, nebo

c) certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením; do doby výsledků testů není nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

6. CELNÍ PŘEDPISY
HOTOVOST

Dle předpisů Celní správy Makedonské republiky lze bez nahlášení celním orgánům do Makedonské republiky dovézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu. Větší částku než 10.000 EUR je nutné hlásit celním orgánům. Na přihlášenou hotovost bude vystaveno písemné potvrzení.

Analogicky může cizinec z Makedonské republiky vyvézt až 10.000 EUR nebo 120.000 MKD na osobu bez nahlášení celním orgánům. Vyšší částku je nutné nahlásit a prokázat se písemným potvrzením o dovozu hotovosti (viz výše).

ZBOŽÍ NEPODLÉHAJÍCÍ PŘIHLAŠOVACÍ POVINNOSTI A PROCLENÍ

Cizinci vstupující na území Makedonské republiky jsou osvobození od povinnosti zaplatit clo, DPH a spotřební daň na:

– zboží pro osobní potřeby
– tabákové výrobky:
* 200 ks cigaret
* 100 ks cigarillos
* 50 ks doutníků nebo
* 250 gr. tabák na kouření nebo
* odpovídající množství různých tabákových výrobků
– alkohol a alkoholické nápoje:
* 1 litr destilátu nebo lihoviny s procentem alkoholu vyšším než 22%
* 2 litry destilátu a alkoholické nápoje s vínovým nebo alkoholovým základem s procentem alkoholu nižším než 22%
* 2 litry vína
– parfémy – 50 ml.
– toaletní voda – 250 ml.

Veškeré výše uvedené položky  spadající do kategorií „tabákové výrobky“ a „alkohol a alkoholické nápoje“ nemohou být aplikovány u osob mladších než 18 let věku.