MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ PLAVCŮ SE LETOS KONALO V ČERVNU 2022 V SARAJEVU

Po dvouleté covidové odmlce se od 16. do 19. června 2022 uskutečnilo mezinárodní setkání plavců Mezinárodní asociace plavců IATR v bosensko-hercegovském Sarajevu. Hostitelem byl plavecký spolek UDRUZENJE SPLAVARA DRINE I TARE „ADEM PENDEK“.

Spolek se odvolává na více než 110-letou tradicí plavení dřeva na řekách Drina a Tara v Bosně a Hercegovině a v Černé Hoře.

Mezinárodního setkání plavců v Sarajevu se zúčastnila malá delegace Libín-S Prachatice, z.s., který je členem Mezinárodní asociace plavců IATR, a plavců od Schwarzenberského plavebního kanálu vedená Hynkem Hladíkem, předsedou Libín-S Prachatice a plavebním ředitelem. Členy delegace dále byli vrchní plavec Jiří Borovka, diplomovaný plavec a plavci Ema Kondysková, diplomovaný plavec, a Petr Kondysek.

Do Sarajeva přijelo více než zástupců 14 plaveckých spolků (a dvou měst) z Bosny a Hercegoviny, České republiky, Francie, Německa, Rakouska, Rumunska, Slovinska a Španělska.

Setkání plavců z různých zemí jsou příležitostí k výměně zkušeností, k navazování a prohlubování přátelství mezi lidmi různých národností a jazyků, kteří mají stejné či velmi podobné zájmy.

Sarajevské Staré Město nabízelo velké množství příležitostí k náhodným či cíleným setkání plavců, všechny hotely, kde byli účastníci ubytováni byly na velmi malém prostoru, v uličkách je množství restaurací, kaváren na podobná setkání. K nim docházelo již krátce po příjezdu do Sarajeva.

Ze sarajevského starého města

První akcí mezinárodního setkání plavců (kromě krátkého zasedání prezidia Mezinárodní asociace plavců v hotelu Evropa) byla společná večeře v restaurace na okraji Sarajeva. Na ní účastníky přivítal Fikret Pendek z pořádajícího spolku Udrženje splavara Drine i Tare „Adem Pendek“, setkání potom zahájil prezident Asociace Frank Thiel.

Přivítání účastníků, Fikret Pendek

Zahájení setkání, Frank Thiel

Velká většina účastníků se těšila především na druhý den, kdy proběhlo asi 20 km splutí řeky Drina na vorech. K Drině bylo třeba dojet zhruba 100 km, takže plavení bylo naplánováno až po obědě. Splutí pronásledovalo ne vždy příznivé počasí, všem se líbilo, přestože všichni byli nejen od deště či lijáku, ale i po průjezdu peřejemi i ze spodu.

Splavení řeky Driny na vorech

Po návratu do Sarajeva se konala druhá společná večeře v jedné z restaurací Starého Města.

Česká skupinka na společné večeři v jedné z restaurací Starého Města

Valná hromada Mezinárodní asociace plavců IATR

Sobotní dopoledne bylo věnováno zasedání valné hromady Mezinárodní asociace plavců IATR. Pro účastníky setkání, kteří se nezúčastnili valné hromady (každý spolek může vyslat na valnou hromadu max. 2 účastníky, každý spolek má ovšem pouze jeden hlas) byly připraveny prohlídky města v několika jazycích.

Hynek Hladík, který na valné hromadě zastupoval Libín-S Prachatice, je i revizorem Mezinárodní asociace plavců IATR. Z této funkce protestoval proti účasti všech rumunských účastníků na valné hromadě. Jeho připomínka byla ovšem přehlasována a všichni Rumuni tak mohli zůstat v jednacím sále.

Prezident Mezinárodní asociace plavců IATR Frank Thiel přednesl svoji zprávu o činnosti Asociace.

Valná hromada Mezinárodní asociace plavců IATR

Za nejvýznamnější považuje nominaci plavectví na zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Na přípravě nominace spolupracovaly především spolky z České republiky (Svaz vltavanských spolků Vltavan Čechy, z.s.), Lotyšska, Německa, Polska, Rakouska a Španělska. V uvedených zemích je plavectví, resp. vorařství, zapsáno na národních seznamech nehmotného kulturního dědictví. Koordinaci nominačních podkladů dělalo Polsko (Ministerstvo kultury). Na počátku února 2022 sdělila kancelář UNESCO, že všechny požadované informace byly v pořádku předloženy. Tím mohlo být zahájeno hodnocení komise UNESCO zvané Evaluation Body, ve které jsou zástupci 6 zemí (Belize, Etiopie, Itálie, Omán, Singapur a Slovensko) a 6 nevládních organizací. Tato komise si může do července 2022 požádat zúčastněné země a spolky o odpovědi na dodatečné otázky. Koncem října 2022 zveřejní sekretariát UNESCO v Paříži na webových stránkách www.unesco.org výsledky předběžných hodnocení komise Evaluation Body, jestli nominace splňuje kritéria a zda bude navržena k zápisu. Na zasedání mezivládního výboru bude zveřejněno rozhodnutí. Tento výbor by měl jednat od 27.11. do 03.12.2022 v marockém Marrakeši. My jako plavecké spolky ve všech zemích chceme všechny aktuální činnosti v tomto i v příštím roce mít jako symbol této nominace. Chceme tohoto uznání dosáhnout. Bude třeba obzvlášť práce s veřejností i na internetu. K tomu bude třeba spoluúčast všech spolků. A chtěli přivést k mezinárodní spolupráci ještě více plavců.  Chceme pracovat na tom, aby plavectví zůstalo živým kulturním dědictvím a těšilo mnoho lidí.

Frank Thiel ve své zprávě dále informoval o konferenci ke 30. výročí Mezinárodní asociace plavců IATR konané počátkem září v Praze a okolí, které se zúčastnilo zhruba 100 účastníků z České republiky (za Libín-S Prachatice, z.s., se zúčastnil Hynek Hladík), Finska, Francie, Itálie, Německa, Polska a Rakouska. Na počátku jednání promluvily i významné osobnosti, jako Dominik kardinál Duka a čestný prezident Mezinárodní asociace plavců IATR Angel Portet.

Své místo ve zprávě prezidenta Asociace nalezla i informace o přípravě mezinárodního setkání a valné hromady v Sarajevu. Již v dubnu byly rozeslány všechny podkladové materiály členským spolkům.

Prezidium Mezinárodní asociace plavců se vícekrát zabývalo novým uspořádáním webových stránek www.raftsmen.org. Oslovili jsme profesionální pražskou firmu, která stránky nyní spravuje.

Zpráva prezidenta Franka Thiela se zabývá také mezinárodní spoluprací. Prezident v poslední době navštívil řadu spolků, aby poznal jejich život. Informoval při návštěvách o podmínkách uznání plavectví za nehmotné kulturní dědictví lidstva. Při té příležitosti předává také knihu o plavectví ve světě, kterou před nedávnem vydala Mezinárodní asociace plavců IATR a vlajky zhotovené u příležitosti 30. výročí Asociace. Jednalo se o jednání v srpnu 2021 v Antella (Valencia, Španělsko), v září 2021 u příležitosti 150. výročí spolku Vltavan Praha a udělení titulu Mezinárodní plavecké město městské části Praha 2 (Česká republika), v říjnu 2021 s plaveckými spolky Schiltach a Wolfach (Německo), v dubnu 2022 s plaveckými spolky Nabateros del Sobrarbe, Nabateros d´a Galliguera, Gancheros del Alto Tajo (Agustin Tomico Alique), La Pobla del Segur, Raiers Nargo (Španělsko) a Radeliers de la Loue (Francie). Dále se konalo setkání s čestným prezidentem Mezinárodní asociace plavců IATR Angelem Portetem v La Pobla del Segur (Španělsko). V písemném kontaktu byl prezident se členským spolkem Asociace Petro Aqua z Petrosani (Rumunsko) (zpráva se nezmiňuje, že spolek neplatil min. od roku 2006 do roku 2020 členské příspěvky, tedy, že svoje členství ztratil a nebyl znovu přijat, nyní pokračuje ve členství) a se starostou města Alba Iulia (Rumunsko). Rumunští přátelé informují o celé řadě aktivit v posledních letech, o návštěvě zástupců italského spolku z Codissago / Longarone a o navázání spolupráce. Město Alba Iulia požádalo o členství v Mezinárodní asociaci plavců IATR. Frank Thiel informoval o uskutečnění dvou videokonferencí s prezidentem spolku Columbo 1806 (Kanada) Alexandrem Pampalonem, který informoval o aktuálních projektech v Kanadě. Prezident v kapitole o mezinárodní spolupráci hovořil o možných společných mezinárodních projektech mezi členskými spolky. Pilotním projektem by mohl být projekt spolupráce mezi rumunským spolkem Petro Aqua a italským Fameja dei Zatere e Menadas de la Piave. Domnívá se, že pro takové projekty by bylo možné získat finanční prostředky. Rumunské město Alba Iulia připravuje koncept mezinárodní konference o historickém významu plavectví, která by se mohla konat na podzim 2022.

Další kapitola zprávy prezidenta se zabývá přepracováním knihy Evropské cesty dřeva a vody vydané Mezinárodní asociací plavců IATR a jejím překladem do dalších jazyků. Připravuje se překlad do češtiny, stejně se uvažuje o španělštině. Do dubna 2022 bylo prodáno 170 knih, k dispozici je ještě 305.

Vytvoření mezinárodního dokumentačního centra Mezinárodní asociace plavců IATR. Poté, co se ukázalo, že je velmi složité udělat přehled o dokumentech spojených s Asociací vytvořit centrální archiv veškerých dokladů a dokumentů.  Identicky se jeví jako potřebné vytvořit mezinárodní plavecký slovník.

Registrace nově zvoleného prezidia, přeložení sídla Asociace a změna stanov. Dosud se nepodařilo, přes různá jednání registrovat nové prezidium u příslušných míst v Katalánsku (Mezinárodní asociace plavců IATR je založena dle katalánských předpisů a je registrována v Katalánsku, pozn. HH). Tento problém chceme řešit a vyřešit. Prezidium Asociace se vícekrát zabývalo přeložením sídla Asociace do jiné země. V současné době není jednotné evropské spolkové právo, ale jednotlivé státy umožňují založit mezinárodní organizace podle svého národního práva. Prezidium většinově rozhodlo, aby valné hromadě byl předložen návrh na přeložení sídla Asociace do Německa (toto „většinové rozhodnutí“ je zřejmě fantazií pana prezidenta. Výbor v minulosti doporučil, aby sídlo bylo přeloženo do té země, kde je založení spolku, asociace nejjednodušší. Jednalo se tedy o přeložení sídla do Rakouska, kde jsou předpisy na založení spolku nejjednodušší, není třeba zakládat spolek za součinnosti advokáta, což v Německu třeba je. Navíc, rozhodnutí založit Mezinárodní asociaci plavců bylo přijato v rakouském Spittal / Drau. Pozn. HH).

Prezident přednesl informaci o činnosti prezidia, jednotlivá zasedání se v periodě prováděla on line.

V dalším programu valné hromady přednesl připravenou a rozeslanou zprávu o hospodaření Mezinárodní asociace plavců IATR hospodář Asociace Johann Kuhn. Zprávu doporučil schválit auditor Asociace Hynek Hladík.

Hovořilo se i o přijetí jako nového člena město  Alba Iulia. Před přijetím varoval Hynek Hladík. Mezinárodní asociace plavců IATR je asociací neziskových spolků, ne asociací měst. Asociace má vytvořený formát mezinárodní plavecká obec, město, údolí, apod. Nesdružuje ale města jako členy. V minulosti jsme už udělali chybu jednou, když jsme za člena přijali město Wolfratshausen, nedělejme chybu po druhé. Proti tomu vystoupil zástupce plaveckého spolku z Wolfratshausenu, který zdůvodnil, že členství je žádoucí, protože město Wolfratshausen poskytuje spolku velkou podporu. Hladíkův návrh nebyl přijat, město Alba Iulia bylo přijato za člena Mezinárodní asociace plavců IATR počtem hlasů 13 : 1.

V dalším jednání se jednalo o přeložení sídla Mezinárodní asociace plavců IATR. Vystoupit předseda spolku Oberdrauer Flößer Wolfgang Rohrer s návrhem na přeložení sídla do Spittal an der Drau. S protinávrhem potom prezident Frank Thiel. Bylo rozhodnuto o tajném hlasování. 11 hlasů bylo pro Magdeburg dle návrhu Thiela, 3 pro Spittal an der Drau.

Po jednání valné hromady byla zorganizovaná společná prohlídka města s průvodcem.

Prohlídka města

Ve podvečerních hodinách byli účastníci přepraveni do vyhlídkové restaurace nad městem na závěrečnou společnou večeři. Během ní byly předány dárky Fikretu Pendekovi, organizátoru setkání.

Předání dárků

Závěrečná večeře

V neděli dopoledne bylo již jen společné fotografování a loučení.

Závěrečné společné foto