PLAVECKÁ POUTNÍ MŠE SVATÁ U ROSENAUEROVY KAPLIČKY KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE, 20.08.2022

Plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie

V sobotu 20. srpna 2022 se konala plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie vzdálené zhruba dva kilometry od Jeleních Vrchů. A protože k Rosenaurově kapličce se jde dostat pouze pěšky či na kole, dvě desítky poutníků přišly podél Schwarzenberského plavebního kanálu po svých.

Plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie

Poutní mši věnoval celebrující P. Karel Falář, volarský farář, Panně Marii Královně, její korunovaci.

Plavecká poutní mše u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie. Poutní mši hudebně doprovodila Slávka Tomešová.

Poutní mši hudebně doprovodila Slávka Tomešová.

Na putování podél plavebního kanálu nevyšlo počasí, po poledni se postupně rozpršelo. Naštěstí byla připravena i „mokrá varianta“ – ze tří párty stanů vyrostl na mostku nad odtokem od stavidla na Jezerním potoce celý „kostel“, do kterého se všichni účastníci vešli. Přesto si přece jenom všichni vlhkosti užili, což však nezabránilo krásnému prožitku ze mše svaté uprostřed přírody.

Dešťové kapky „ozdobily“ i Slávčiny noty

Přestože P. Karel Falář, Slávka Tomešova i účastníci mše byli pod plátěnou ochranou, kapky vody „ozdobily“ Slávčiny noty.Po mši svaté měli věřící možnost vidět obraz Korunování Panny Marie – dílo akademického malíře Jana Vachudy z roku 2000. Obraz byl zhotoven na objednávku muže z rodu, jehož jméno nese Schwarzenberský plavební kanál – Jeho Jasnosti Karla Jana knížete ze Schwarzenbergu.

Plavební ředitel Hynek Hladík stručně seznámil s historií Rosenauerovy kapličky.

O historii Rosenauerovy kapličky hovořil plavební ředitel Hynek Hladík, foto Pavel Štětina

Okolní lesy panství Český Krumlov se dostaly do vlastnictví rodu Schwarzenbergů dědictvím po rodu Eggenbergů roku 1719.

Zhruba na místě dnešní kapličky visel na stromě obraz Panny Marie. U něj se kdysi modlil zbožný stavitel plavebního kanálu Joseph Rosenauer. Bylo to v době „války“ mezi převážně bavorskými pytláky (nejen bavorskými) a schwarzenberskými myslivci. Během této „války“ byli mrtví na obou stranách „fronty“. Jeden z pytláků neměl zcela vyřízené vztahy s jedním z myslivců. A jednou tento muž viděl postavu modlícího se muže ve schwarzenberské uniformě. Myslel si o něm, že to je právě onen myslivec. Vytáhl dýku a bodl. Zraněný padl k zemi, tu pytlák viděl, že to je Joseph Rosenauer, který stavbou kanálu dal spoustě lidí práci. A zřejmě se odehrál u obrazu Panny Marie první zázrak – Rosenauer svým zraněním nepodlehl, pomáhal mu jeho vrah.

Nejspíš úplně prvním zobrazením Rosenauerovy kapličky u křížení plavebního kanálu s Jezerním potokem je jedna z grafik v publikaci Pokus o popis velkého plavebního zařízení na českokrumlovském panství v Čechách zveřejňované v Rakouském všeobecném časopisu pro zemědělce, lesníky a zahradníky v roce 1830. Autorem publikace byl ředitel panství Český Krumlov Ernst Mayer.

Seebach, grafika č. IV s tehdy pouze jednoduchou výklenkovou kapličkou z plöckensteinské hrubozrnné žuly

Na kamenné výklenkové kapličce s obrazem Korunování Panny Marie je nápis K.M. 1818 I.B. V roce 1818 byl již Joseph Rosenauer 14 let po smrti.

V roce 1947 přestal být Schwarzenberský plavební kanál schwarzenberský, přešel nejprve spolu s hlubockým, třeboňským a krumlovským panstvím do majetku Země české, po zrušení zemského zřízení se stal majetkem Československé republiky. Plavební kanál vzhledem k blízkosti státních hranic se octnul v hraničním pásmu. O církevní památky se moc nedbalo, proto obraz malovaný na plechu rezivěl.

Plavení dříví přes hlavní evropské rozvodí pro Vídeň skončilo v roce 1891, směrem k Vltavě, kam byl proud plaveného dřeva přesměrován, pak v roce 1961.

Nová doba plavebního kanálu začala v osmdesátých letech minulého století, k hlavním změnám došlo ale v následujícím desetiletí. V roce 1999 nechala Správa Národního parku Šumava rekonstruovat úsek od Jeleních Vrchů ke Koňskému potoku / Rossbach, tedy i okolo Rosenauerovy kapličky. Brněnská firma, která rekonstrukci prováděla, nechala na vlastní náklady udělat repliku dřevěné kapličky. Plavební ředitel se obrátil na Karla Jana knížete ze Schwarzenbergu se dotazem, zda by nenechal namalovat nový obraz do kapličky. Kníže namalováním pověřil Jana Vachudu z Prahy.

Mše svatá 20.08.2000, při které byla znovu vysvěcena Rosenauerova kaplička

20. srpna 2000 byla znovu vysvěcena Rosenauerova kaplička Korunování Panny Marie s novým obrazem od Jana Vachudy. Mši společně celebrovali P. František Honsa a P. Albert-Peter Rethmann. Překvapivě se mše zúčastnil i Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu.

Mši společně celebrovali P. František Honsa a P. Albert-Peter Rethmann, foto Hermine Baldassari, ze sbírky fotografií Hynka Hladíka

Po mši s vysvěcením Rosenauerovy kapličky, 20.08.2000. Vlevo Jeho Jasnost Karel Jan kníže ze Schwarzenbergu, vpravo Jan Vachuda, foto Hermine Baldassari. Ze sbírky fotografií Hynka Hladíka

O pět let se začaly pravidelně u Rosenauerovy kapličky konat poutní mše svaté.