Fotografie Thomase Kippa
img00012.jpg
(C) Hynek Hladík