Fotografie Thomase Kippa
img00011.jpg
(C) Hynek Hladík