Fotografie Thomase Kippa
img00010.jpg
(C) Hynek Hladík