Fotografie Thomase Kippa
img00009.jpg
(C) Hynek Hladík