Fotografie Thomase Kippa
img00008.jpg
(C) Hynek Hladík