Fotografie Thomase Kippa
img00007.jpg
(C) Hynek Hladík