Fotografie Thomase Kippa
img00006.jpg
(C) Hynek Hladík