Fotografie Thomase Kippa
img00005.jpg
(C) Hynek Hladík