Fotografie Thomase Kippa
img00004.jpg
(C) Hynek Hladík