Fotografie Thomase Kippa
img00003.jpg
(C) Hynek Hladík