Fotografie Thomase Kippa
img00001.jpg
(C) Hynek Hladík